RECONSTRUCTING Q

Jesus Before Pilate (Matthew 27:1-26||Mark 15:1-15||Luke 23:1-25)

47% reflected in both Matthew and Luke

Home | Statistics | Previous | Next | Or go to:

Color Coding: Matthew-Mark Agreements | Mark-Luke Agreements | Matthew-Luke Agreements | Triple Agreement
Formatting: Word Is Different | Word Differs from Both Parallels | Morphology Is Different | Morphology Differs from Both Parallels
Gray Background: This is not where this portion is found in this gospel.

MatthewMarkLukeNotes
1Πρωΐας δὲ γενομένης συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ ὥστε θανατῶσαι αὐτόν 1Καὶ εὐθὺς πρωῒ συμβούλιον ποιήσαντες οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πρεσβυτέρων καὶ γραμματέων καὶ ὅλον τὸ συνέδριον, The trial before Pilate and Luke's trial before Herod give no evidence of Q. Therefore I do not include anything in Luke 23:1-25 in Q.
2καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον καὶ παρέδωκαν Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι. 1δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν Πιλάτῳ. 1Καὶ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸν Πιλᾶτον.
3Τότε ἰδὼν Ἰούδας παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς ἔστρεψεν τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ πρεσβυτέροις 4λέγων If Luke had seen this in Q he probably would not have given such a different story in Acts 1. This is not Q.
4ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον.
4οἱ δὲ εἶπαν
4τί πρὸς ἡμᾶς ; σὺ ὄψῃ.
5καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια εἰς τὸν ναὸν ἀνεχώρησεν, καὶ ἀπελθὼν ἀπήγξατο. 6Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπαν
6οὐκ ἔξεστιν βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν κορβανᾶν, ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστιν.
7συμβούλιον δὲ λαβόντες ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις. 8διὸ ἐκλήθη ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος ἕως τῆς σήμερον.
9τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος
9καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν Ἰσραήλ, 10καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέν μοι κύριος.
2Ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ λέγοντες The dialogue in Luke 23:2-5 is the kind of thing we would see in Q, but part of it appears to come from Mark alone, and there is nothing here that particularly resembles Q's style.
2τοῦτον εὕραμεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος ἡμῶν καὶ κωλύοντα φόρους Καίσαρι διδόναι καὶ λέγοντα ἑαυτὸν χριστὸν βασιλέα εἶναι.
11 δὲ Ἰησοῦς ἐστάθη ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ἡγεμὼν λέγων 2Καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν Πιλᾶτος 3 δὲ Πιλᾶτος ἠρώτησεν αὐτὸν λέγων Matthew and Luke both follow Mark so closely here that it is unlikely that Q had this.
11σὺ εἶ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ; 2σὺ εἶ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ; 3σὺ εἶ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων ;
11 δὲ Ἰησοῦς ἔφη 2 δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει 3 δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη
11σὺ λέγεις. 2σὺ λέγεις. 3σὺ λέγεις.
12καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων 3καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά.
12οὐδὲν ἀπεκρίνατο.
13τότε λέγει αὐτῷ Πιλᾶτος 4 δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἐπηρώτα αὐτὸν λέγων
13οὐκ ἀκούεις πόσα σου καταμαρτυροῦσιν ; 4οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν ; ἴδε πόσα σου κατηγοροῦσιν.
14καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἓν ῥῆμα, ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν. 5 δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλᾶτον.
4 δὲ Πιλᾶτος εἶπεν πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους
4οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ.
5οἱ δὲ ἐπίσχυον λέγοντες ὅτι
5ἀνασείει τὸν λαὸν διδάσκων καθʼ ὅλης τῆς Ἰουδαίας, καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε.
6Πιλᾶτος δὲ ἀκούσας ἐπηρώτησεν εἰ ἄνθρωπος Γαλιλαῖός ἐστιν, 7καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρῴδου ἐστὶν ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρῴδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις. While it is tempting to think that if Luke is not following Mark he is following Q, there is nothing here that particularly resembles Q's style. There is no direct discourse here at all, which would be very surprising if this is from Q. Plus if Q did have a trial before Herod, it is likely that Matthew would have added it to his Markan source.
8 δὲ Ἡρῴδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν, ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν χρόνων θέλων ἰδεῖν αὐτὸν διὰ τὸ ἀκούειν περὶ αὐτοῦ καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπʼ αὐτοῦ γινόμενον. 9ἐπηρώτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς, αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ. 10εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς εὐτόνως κατηγοροῦντες αὐτοῦ. 11ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν [καὶ] Ἡρῴδης σὺν τοῖς στρατεύμασιν αὐτοῦ καὶ ἐμπαίξας περιβαλὼν ἐσθῆτα λαμπρὰν ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ. 12ἐγένοντο δὲ φίλοι τε Ἡρῴδης καὶ Πιλᾶτος ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετʼ ἀλλήλων προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς αὐτούς.
13Πιλᾶτος δὲ συγκαλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαὸν 14εἶπεν πρὸς αὐτούς
14προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον ὡς ἀποστρέφοντα τὸν λαόν, καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας οὐθὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον ὧν κατηγορεῖτε κατʼ αὐτοῦ. 15ἀλλʼ οὐδὲ Ἡρῴδης, ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς ἡμᾶς, καὶ ἰδοὺ οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶν πεπραγμένον αὐτῷ 16παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω.
15Κατὰ δὲ ἑορτὴν εἰώθει ἡγεμὼν ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ δέσμιον ὃν ἤθελον. 6Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον ὃν παρῃτοῦντο.
16εἶχον δὲ τότε δέσμιον ἐπίσημον λεγόμενον [Ἰησοῦν] Βαραββᾶν. 7ἦν δὲ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν στασιαστῶν δεδεμένος οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν.
18Βαραββᾶν 19ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ.
17συνηγμένων οὖν αὐτῶν 8καὶ ἀναβὰς ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς ἐποίει αὐτοῖς.
17εἶπεν αὐτοῖς Πιλᾶτος 9 δὲ Πιλᾶτος ἀπεκρίθη αὐτοῖς λέγων
17τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν, [Ἰησοῦν τὸν] Βαραββᾶν Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον χριστόν ; 9θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων ;
18ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παρέδωκαν αὐτόν. 10ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς.
19Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος ἀπέστειλεν πρὸς αὐτὸν γυνὴ αὐτοῦ λέγουσα There is no evidence that Matt 27:19 is from Q.
19μηδὲν σοὶ καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον κατʼ ὄναρ διʼ αὐτόν.
20Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν. 11οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον ἵνα μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς. 18Ἀνέκραγον δὲ παμπληθεὶ λέγοντες αἶρε τοῦτον, ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν 19ὅστις ἦν διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον βληθεὶς ἐν τῇ φυλακῇ.
21ἀποκριθεὶς δὲ ἡγεμὼν εἶπεν αὐτοῖς 12 δὲ Πιλᾶτος πάλιν ἀποκριθεὶς ἔλεγεν αὐτοῖς 20πάλιν δὲ Πιλᾶτος προσεφώνησεν αὐτοῖς
21τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν ; 20θέλων ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν. The shared words may be merely coincidental here.
21οἱ δὲ εἶπαν τὸν Βαραββᾶν.
22λέγει αὐτοῖς Πιλᾶτος
22τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον χριστόν ; 12τί οὖν [θέλετε] ποιήσω [ὃν λέγετε] τὸν βασιλέα τῶν Ἰουδαίων ;
22λέγουσιν πάντες 13οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν 21οἱ δὲ ἐπεφώνουν λέγοντες Luke 23:21-25 is close enough to Mark to suggest that Mark is his main source now. Verse 22b may be redactional.
22σταυρωθήτω. 13σταύρωσον αὐτόν. 21σταύρου σταύρου αὐτόν. Luke agrees with John in doubling the word "crucify." It may be that Luke is here influenced by oral tradition.
23 δὲ ἔφη 14 δὲ Πιλᾶτος ἔλεγεν αὐτοῖς 22 δὲ τρίτον εἶπεν πρὸς αὐτούς
23τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν ; 14τί γὰρ ἐποίησεν κακόν ; 22τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν οὗτος ;
22οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ παιδεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω. Redactional?
23οἱ δὲ περισσῶς ἔκραζον λέγοντες 14οἱ δὲ περισσῶς ἔκραξαν 23οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις αἰτούμενοι
23σταυρωθήτω. 14σταύρωσον αὐτόν. 23αὐτὸν σταυρωθῆναι,
23καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν.
24Ἰδὼν δὲ Πιλᾶτος ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ ὄχλου λέγων 15 δὲ Πιλᾶτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ 24Καὶ Πιλᾶτος ἐπέκρινεν γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν Matthew 27:24-25 may be redactional. There is no evidence that it is from Q.
24ἀθῷός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου ὑμεῖς ὄψεσθε.
25καὶ ἀποκριθεὶς πᾶς λαὸς εἶπεν
25τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφʼ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν.
26τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ. 15τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν, καὶ παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν φραγελλώσας ἵνα σταυρωθῇ. 25ἀπέλυσεν δὲ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς φυλακὴν ὃν ᾐτοῦντο, τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ θελήματι αὐτῶν.

Home | Statistics | Previous | Next | Or go to: